pl

Dotychczas obsługiwani Klienci

Adwokat Justyna Michalak-Królicka doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywała już od roku 1996 w toku studiów prawniczych, praktykując w toruńskich kancelariach prawnych, a następnie współpracując jako aplikant z kancelariami prawnymi na terenie Wrocławia.

W ramach prowadzonej od 2006 roku JMK Kancelarii Adwokackiej adwokat Justyna Michalak-Królicka współpracowała w latach 2006-2008 z kancelarią „CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy” Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów spółką komandytową we Wrocławiu, zaś od roku 2009 z kancelarią „Grynhoff, Woźny, Maliński” spółką komandytową z siedzibą w Warszawie.

Obecnie adwokat Justyna Michalak-Królicka zdobywa kolejne zawodowe doświadczenia we współpracy z warszawskim oddziałem międzynarodowej Kancelarii Prawnej Baker&McKenzie.

Współpraca z renomowaną międzynarodową Kancelarią Prawną Baker&McKenzie pozwala na zdobycie cennego doświadczenia w obsłudze procesów gospodarczych według standardów międzynarodowych na najwyższym poziomie.

W toku praktyki zawodowej adwokat Justyna Michalak-Królicka zdobyła doświadczenie w samodzielnej oraz kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym zarówno dużych spółek prawa handlowego, jak i przedsiębiorstw osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Do grona najistotniejszych Klientów obsługiwanych przez adwokata Justynę Michalak-Królicką w toku rozwoju zawodowego należą:

 

Reprezentacja w postępowaniach sądowych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie

 

Reprezentacja w postępowaniach sądowych gospodarczych przed sądami powszechnymi,
doradztwo negocjacyjne w transakcjach handlowych i ugodach, opinie prawne

 

Opinie prawne z zakresu prawa telekomunikacyjnego, doradztwo w zakresie wdrożenia nowych
usług dla użytkowników w Polsce w świetle uregulowań polskiego prawa telekomunikacyjnego, reprezentacja w sporach sądowych

 

 

Reprezentacja interesów podmiotów zagranicznych w postępowaniach karnych przed polskimi organami ścigania oraz sądami, analizy regulaminów wewnętrznych spółek pod kątem zgodności procedur wewnętrznych z polskimi przepisami antykorupcyjnymi, opinie prawne z zakresu prawa karnego, reprezentacja w postępowaniach karnych

 

Opinie prawne z zakresu Prawa telekomunikacyjnego; sporządzanie pism procesowych w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych;

 

Opinie prawne z zakresu Prawa telekomunikacyjnego oraz Prawa ochrony konkurencji i konsumentów, udział w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi w zakresie dotyczącym budowy stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie Polski;

 

Bieżąca obsługa prawna Spółki w zakresie działalności telekomunikacyjnej, opinie prawne z zakresu Prawa telekomunikacyjnego i gospodarczego, doradztwo w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, reprezentacja w sprawach karnych oraz przed sądami pracy;

 

Obsługa prawna Spółki w zakresie bieżącej działalności polegającej na obsłudze procesów biznesowych, opiniowanie umów z zakresu prawa gospodarczego;

 

Bieżąca obsługa prawna Spółki z zakresu sprzedaży energii elektrycznej, doradztwo prawne w obszarze zagadnień związanych z obowiązkiem rozdziału spółek sprzedaży energii elektrycznej od operatorów systemów dystrybucyjnych, opinie prawne dotyczące stosowania Prawa energetycznego i gospodarczego, doradztwo w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;

 

Opiniowanie umów związanych z przedmiotem działalności Spółki, opinie prawne z zakresu Prawa zamówień publicznych, bieżące doradztwo prawne;

 

Bieżąca obsługa prawna, opinie prawne z zakresu Prawa transportu kolejowego i Prawa spółek;

 

Obsługa prawna transakcji zakupu przedsiębiorstw ciepłowniczych i nieruchomości na rzecz ww. Spółek w ramach projektów B2B, udział w negocjacjach z kontrahentami, bieżące doradztwo prawne;

 

Bieżące doradztwo prawne na rzecz Uczelni związane z jej funkcjonowaniem, obsługa prawna w obszarze stosowania przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym oraz w zakresie  Prawa cywilnego, gospodarczego i Prawa pracy, obsługa projektów finansowanych z funduszy Unijnych;

 

Opinie prawne z zakresu Prawa energetycznego;

 

Bieżące doradztwo prawne, opinie prawne z zakresu Prawa energetycznego, przeprowadzanie procedur zgłoszenia koncentracji przedsiębiorstw Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

 

Reprezentacja w sprawach karnych, udział w postępowaniach karnych jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego;

 

Bieżąca obsługa prawna, opiniowanie umów i regulaminów dotyczących działalności produkcyjnej i sprzedażowej Spółki, doradztwo w zakresie procesów cywilnych i gospodarczych, reprezentacja w sprawach egzekucyjnych, negocjacje z kontrahentami w zakresie spraw spornych;

 

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie procesów budowlanych i działalności deweloperskiej;

 

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie spraw związanych z prawnymi aspektami działalności produkcyjnej Spółki, reprezentacja w sprawach egzekucyjnych.

W roku 2009 adwokat Justyna Michalak-Królicka zajmowała się z upoważnienia zarządcy sądowego obsługą prawną masy upadłości przedsiębiorstwa znajdującego się w stanie upadłości z możliwością zawarcia układu. Obsługa prawna świadczona była w obszarze bieżącego doradztwa prawnego oraz polegała na reprezentacji interesów masy upadłości w postępowaniach sądowych cywilnych, gospodarczych, karnych oraz w postępowaniach przed sądami pracy.

Poza obsługą Klientów korporacyjnych JMK Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego i spadkowego oraz prawa karnego.

Adwokat Justyna Michalak-Królicka posiada doświadczenie w kierowaniu skarg osób fizycznych przeciwko RP do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu.

Obecnie w Rejestrze Spraw Kancelarii założonym w październiku 2005 r. odnotowano 324 indywidualnych pełnomocnictw udzielonych adwokatowi Justynie Michalak-Królickiej do reprezentacji w sprawach gospodarczych, cywilnych, karnych, rodzinnych i administracyjnych, co świadczy nie tylko o zakresie dotychczas zdobytego doświadczenia zawodowego, jak i również o potencjale powierzonego przez Klientów zaufania.