pl

Prawo administracyjne

  • reprezentacja stron w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi,

 

  • postępowania dotyczące opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości