Adwokat Wrocław

Adwokat Justyna Michalak-Królicka

Specjalizuje się w reprezentacji podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi, a także przed organami administracji. Wieloletnie doświadczenie procesowe pozwala na udzielanie profesjonalnej pomocy prawnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klientów JMK Kancelarii Adwokackiej.

Kwalifikacje zawodowe

Adwokat Justyna Michalak-Królicka stale podnosi kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń oraz studiów podyplomowych, co ma bezpośrednie przełożenie na umiejętności praktyczne przy obsłudze spraw Klientów JMK Kancelarii Adwokackiej.

Na drodze rozwoju jednej ze specjalizacji naukowych w zakresie Prawa telekomunikacyjnego Adwokat Justyna Michalak-Królicka w latach 2017- 2018 r. uczestniczyła
w Seminarium Doktoranckim Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W lipcu 2018 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie podjęła uchwałę o wszczęciu przez adwokata Justynę Michalak-Królicką przewodu doktorskiego. Tematem dysertacji doktorskiej jest “Wykonywanie działalności gospodarczej telekomunikacyjnej”.

Adwokat Justyna Michalak-Królicka w ramach doskonalenia zawodowego w latach 2013- 2014 była słuchaczką Podyplomowych Studiów Przekładu w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów realizowane były następujące zakresy tematyczne, mające na celu doskonalenie języka angielskiego prawniczego: angielska terminologia gospodarcza, przekład umów z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski, przekład dokumentów wydawanych przez organy Unii Europejskiej, przekład dokumentów finansowych, praktyczna stylistyka polska, przekład korespondencji handlowej, tłumaczenia przysięgłe.

W 2010 r. adwokat Justyna Michalak-Królicka ukończyła studia podyplomowe w Szkole Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Chicago Kent College of Law i Uniwersytet Wrocławski, co pozwoliło na zdobycie wiedzy w zakresie amerykańskiego systemu prawnego. Z uwagi na to, iż w toku studiów językiem wykładowym oraz egzaminacyjnym był język angielski, studia te dodatkowo służyły udoskonaleniu języka angielskiego prawniczego. Zakresem studiów objęte było: Introduction to American Law System, Legal Issues in International Business Transactions, Contracts, Intellectual Property, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility, Principles of American Criminal Law and Procedures, Comparative Law, Competition Law.

W październiku 2011 r. adwokat Justyna Michalak-Królicka uzyskała certyfikat potwierdzający złożenie międzynarodowego egzaminu z zakresu języka angielskiego prawniczego wydany przez Uniwersytet Cambridge – Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International Legal English.

Do egzaminu adwokat Justyna Michalak-Królicka przygotowywała się jako uczestniczka kursu języka angielskiego dla prawników w szkole językowej „Legal English In Practice” we Wrocławiu.

Moje publikacje
Artykuł w ABI Expert-kwartalniku opisującym prawne i techniczne aspekty ochrony danych i informacji
nr 1 (18) styczeń-marzec 2021

“Implementacja EKŁE do polskiego porządku prawnego”

Artykuł o nowych technologiach w monografii Uczelni Łazarskiego
Sierpień 2019

„Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych“ w monografii wydanej przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie pt. „Prawo a nowoczesność. Wyzwania-Problemy-Nadzieje”

Artykuł w internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym (iKAR)
nr 7 (6) 2017

iKAR (internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) nr 7 (6) 2017 r., pt.:
„Udzielanie przez Prezesa UKE odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych”

Artykuł dotyczący mobbingu opublikowany na portalu Money.pl
9 października 2013

„Czy każde negatywne zachowanie pracodawcy stanowi mobbing?”

Artykuł w dzienniku „Rzeczpospolita”
dodatek Prawo Gospodarcze z 9 sierpnia 2013

”Kiedy weksel będzie nieważny”- artykuł w dzienniku „Rzeczpospolita”

Artykuł w dodatku do Rzeczpospolitej Prawo Gospodarcze
12 czerwca 2013

”Dopóki są przesłanki jest też roszczenie” – komentarz do orzeczenia Sądu Najwyższego dot. przedawnienia roszczenia
o ustanowienie służebności przesyłu zgłoszonego przez przedsiębiorcę, dziennik „Rzeczpospolita”

Opracowanie książkowe Baker&McKenzie
marzec 2013

„Telecommunications Laws in Europe: Law and Regulation of Electronic Communications in Europe, 6th”, opracowanie książkowe wydane przez Baker&McKenzie dotyczące przeglądu prawa telekomunikacyjnego w Europie- autorstwo rozdziału dotyczącego polskich uregulowań prawa telekomunikacyjnego.

Artykuł w Gazecie Wyborczej nt. megaustawy internetowej
25 grudnia 2011

„Megaustawa internetowa po roku: konieczne zmiany” artykuł w Gazecie Wyborczej (wyborcza.biz)

Artykuł w dodatku „Prawo energetyczne” do Monitora Prawniczego
nr 9/2009

„Prawne możliwości dochodzenia należności za nielegalne pobieranie paliw i energii” we współautorstwie z dr Małgorzatą Sieradzką – artykuł w dodatku „Prawo energetyczne” do Monitora Prawniczego nr 9/2009

Artykuł w biuletynie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie
nr 2/2006

„Charakter i moc wiążąca planu zaopatrzenia w ciepło na terenie gminy w świetle art. 18 Prawa Energetycznego”