Zasady współpracy z Kancelarią

Zasady współpracy z Kancelarią

Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego „Napisz do Kancelarii”, dającym możliwość bezpośredniego przesłania zapytania prawnego do Kancelarii pocztą elektroniczną. Zapytanie można również skierować na adresy e-mail: kancelaria@jmkadwokat.pl lub sekretariat@jmkadwokat.pl

Krótki opis zagadnienia prawnego lub zakresu zapotrzebowania na obsługę prawną pozwoli nam zwrócić się do Państwa z indywidualną ofertą świadczenia usług.

Doprecyzowanie treści oferty może nastąpić drogą telefoniczną (+48 603050022; +48 570950415; +48 717120777) lub podczas spotkania w siedzibie Kancelarii.

Kancelaria świadczy usługi w systemie rozliczania dostosowanym do rodzaju sprawy i zakresu świadczonych usług, określonym indywidualnie w umowie świadczenia obsługi prawnej oraz dostosowanej do potrzeb określonego Klienta.

Zasady rozliczeń z Klientami korporacyjnymi ustalane są zazwyczaj w systemie godzinowym lub ryczałtowym, za miesięcznym stałym wynagrodzeniem do określonego w umowie limitu godzin świadczenia usług. Powyżej ustalonego limitu wynagrodzenie Kancelarii stanowi sumę wypracowanych miesięcznie godzin oraz stawki wynagrodzenia określonego za jedną godzinę ponadryczałtową.

Klienci indywidualni uiszczają wynagrodzenie za świadczone usługi w dwóch systemach:  godzinowym lub ryczałtowym z określonym pułapem zawartych w ryczałcie godzin, powyżej którego godziny świadczonych usług  rozliczane są według ustalonej stawki.

Wykonane w danej sprawie lub w toku obsługi prawnej czynności wykazywane są w okresowym rozliczeniu, na które składa się opis wykonanych czynności oraz wskazanie czasu przeznaczonego na  ich wykonanie.W toku obsługi prawnej Klienci JMK Kancelarii Adwokackiej są informowani na bieżąco o nadsyłanej w ich sprawach korespondencji przez Sądy oraz strony procesu, a także instruowani o niezbędnych dalszych czynnościach w sprawie. Wszelkich informacji oraz odpowiedzi na zapytania Klientów udzielają prawnicy Kancelarii drogą korespondencji elektronicznej, podczas rozmowy telefonicznej lub osobiście.