Zasady współpracy z Kancelarią

Zasady współpracy z Kancelarią

Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego „Napisz do Kancelarii”, dającym możliwość bezpośredniego przesłania zapytania prawnego do Kancelarii pocztą elektroniczną.

Krótki opis zagadnienia prawnego lub zakresu zapotrzebowania na obsługę prawną pozwoli nam zwrócić się do Państwa z indywidualną ofertą świadczenia usług.

Doprecyzowanie treści oferty może nastąpić drogą telefoniczną (+48 603050022; +48 570950415; +48 717120777) lub podczas spotkania w siedzibie Kancelarii.

Kancelaria świadczy usługi w systemie rozliczania dostosowanym do rodzaju sprawy i zakresu świadczonych usług, określonym indywidualnie w umowie świadczenia obsługi prawnej oraz dostosowanej do potrzeb określonego Klienta.

Zasady rozliczeń z Klientami korporacyjnymi ustalane są zazwyczaj w systemie godzinowym lub ryczałtowym, za miesięcznym stałym wynagrodzeniem do określonego w umowie limitu godzin świadczenia usług. Powyżej ustalonego limitu wynagrodzenie Kancelarii stanowi sumę wypracowanych miesięcznie godzin oraz stawki wynagrodzenia określonego za jedną godzinę ponadryczałtową.

Klienci indywidualni uiszczają wynagrodzenie za świadczone usługi w dwóch systemach:  godzinowym lub ryczałtowym z określonym pułapem zawartych w ryczałcie godzin, powyżej którego godziny świadczonych usług  rozliczane są według ustalonej stawki.

Wykonane w danej sprawie lub w toku obsługi prawnej czynności wykazywane są w okresowym rozliczeniu, na które składa się opis wykonanych czynności oraz wskazanie czasu przeznaczonego na  ich wykonanie.W toku obsługi prawnej Klienci JMK Kancelarii Adwokackiej są informowani na bieżąco o nadsyłanej w ich sprawach korespondencji przez Sądy oraz strony procesu, a także instruowani o niezbędnych dalszych czynnościach w sprawie. Wszelkich informacji oraz odpowiedzi na zapytania Klientów udzielają prawnicy Kancelarii drogą korespondencji elektronicznej, podczas rozmowy telefonicznej lub osobiście.