Adwokatura Polska

Adwokatura Polska

Adwokat Justyna Michalak-Królicka jest członkinią Palestry wpisaną na listę Adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Przynależność ta dla adwokata JMK Kancelarii Adwokackiej jest powodem do dumy, zaś dla naszych Klientów stanowi gwarancję profesjonalizmu świadczonych usług, w zgodzie z Kodeksem Etyki Adwokackiej.

Adwokat Justyna Michalak-Królicka jako członek Adwokatury Polskiej wpisana jest przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu z dniem 20 października 2005 r. pod nr 864.
(https://www.ora.wroc.pl)

Jako członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu adwokat Justyna Michalak-Królicka jest obrońcą lub pełnomocnikiem wyznaczanym z urzędu na mocy postanowienia Sądu lub decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Rejestr Spraw z Urzędu prowadzony przez JMK Kancelarię Adwokacką od października 2005 r. odnotowuje obecnie 40 spraw prowadzonych przez Kancelarię w tym trybie.

Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. http://www.nra.pl

Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat wykonując swoje obowiązki zawodowe podlega tylko ustawom. Tytuł zawodowy „adwokat” podlega ochronie prawnej.

Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego. Samorząd adwokacki, zgodnie z art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje adwokatów wykonujących zawód zaufania publicznego i sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem przez nich zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Ponadto samorząd adwokacki dba o należyte przygotowanie aplikantów adwokackich do wykonywania zawodu adwokata.

Do zadań samorządu zawodowego adwokatury należą:

  1. tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury,
  2. reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw,
  3. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez adwokatów zawodu,
  4. doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich,
  5. ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
  6. sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim.

Zawód adwokata może wyłącznie wykonywać osoba wpisana na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką izby adwokackiej, w której adwokat posiada siedzibę zawodową. Wpis na listę jest obligatoryjny.

Na terenie Polski istnieją 24 izby adwokackie. Izbę adwokacką stanowią adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę w szczególności podział terytorialny administracji sądowej.

Ogólnokrajowym organem samorządu adwokackiego jest Naczelna Rada Adwokacka.

Podstawowym aktem prawnym określającym model polskiej adwokatury jest ustawa z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Znak Adwokatury Polskiej składający się na System Identyfikacji Wizualnej Adwokatury Polskiej został wybrany i zatwierdzony przez Naczelną Radę Adwokacką.