Blog

Czy gra w pokera przez Internet jest legalna?

Podstawę prawną analizy stanowić powinna przede wszystkim ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 (dalej jako “ustawa”). Pojęcie pokera jako gry w karty zawiera art. 2 ust. 5 a ww. ustawy: Grami w karty są gry black jack, poker i baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe. Odnośnie gry przez Internet art. 5 ust. 1 b i 2 ww. ustawy stanowi, że Urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa. 

Wykonywanie monopolu państwa należy do Prezesa Rady Ministrów, który tworzy w tym celu jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.). Prezes Rady Ministrów może wskazać spółki, wobec których uprawnienia Skarbu Państwa, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wykonują inne niż Prezes Rady Ministrów organy administracji rządowej.

Minister polecił wykonywanie monopolu w tym zakresie Totalizatorowi Sportowemu. 

Urządzanie powyższych gier w sieci Internet przez inne podmioty, jak również uczestniczenie w ww. grach narusza przepisy ww. ustawy, niosąc za sobą ryzyko kar finansowych oraz sankcji karnoskarbowych:

  • kary finansowe: art. 89 ww. ustawy- uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia ponosi karę w wysokości 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek;
  • sankcje karnoskarbowe: 

art. 107 k.k.s.: § 1 Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze hazardowej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zgodnie z art. 109 k.k.s.:

Kto uczestniczy w grze hazardowej, urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Domeny internetowe działające niezgodnie z ww. ustawą określa Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://hazard.mf.gov.pl/

Jako stronę działającą legalnie w tym zakresie można wskazać państwowe kasyno online Total Casino (dozwolona prawnie możliwość gry w pokera przez Internet za pieniądze) https://www.totalcasino.pl/casino

Granie w pokera przez Internet na symulatorze, gdzie stawką są wirtualne pieniądze, które nie mają żadnej wartości i nie podlegają wypłacie, jest legalne. Jednakże próba grania i obstawiania realnych środków pieniężnych w kasynie online bez polskiej licencji lub w jakimkolwiek innym portalu organizującym tego typu grę, jest nielegalne. 

Organizowanie gry w pokera reguluje art. 6a ww. ustawy. Może się ono odbywać:w kasynach gry oraz poza kasynami gry, organizowane przez podmioty urządzające gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji oraz przez podmioty nieposiadające koncesji na prowadzenie kasyna (poza kasynem). Podmiotami tymi mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Organizujący nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.

Art. 6a ww. ustawy stanowi: 

1. Gra w pokera może być organizowana w kasynach gry lub poza kasynem gry przez podmioty urządzające gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry w następujący sposób: 1) w kasynie gry, jeżeli regulamin gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz: b) w formie turnieju gry w pokera, jeżeli uczestnicy grają między sobą, a liczba uczestników wynosi co najmniej 10 osób oraz dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera; 2) poza kasynem gry w formie turnieju gry w pokera, jeżeli: a) uczestnicy turnieju gry w pokera grają między sobą, a liczba uczestników turnieju wynosi co najmniej 10 osób, c) regulamin turnieju gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, d) podmiot urządzający turniej gry w pokera jest obowiązany zainstalować w miejscu organizacji gry system audiowizyjny, o którym mowa w art. 15b ust. 1 [wzorowany na systemach instalowanych w kasynach gry, umożliwiający kontrolę przebiegu i prowadzenia turnieju, w tym umożliwiający weryfikację prawidłowości określania jego rezultatów, rozliczania, wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wypłaconych wygranych]

2. Gra w pokera może być urządzana w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna gry, jeżeli: 1) wygraną są nagrody rzeczowe, a wartość nagród rzeczowych nie przekracza 50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 [w 2020 r. kwota bazowa wynosi 5.140,74 zł]; 2) dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera; 3) regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem gry został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 4) gra w pokera odbywa się w wydzielonym miejscu dostępnym wyłącznie dla pełnoletnich osób zaproszonych przez organizatora.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje: 1) imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby zgłaszającej albo nazwę, adres siedziby podmiotu zgłaszającego; 2) nazwę turnieju gry w pokera; 3) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie turnieju gry w pokera, oraz miejsca jego urządzenia; 4) przewidywaną liczbę uczestników; 5) środki przedsięwzięte w celu uniemożliwienia dostępu niepełnoletnim uczestnikom.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_1099-zglos-turniej-gry-pokera

4.  Gra w pokera w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry, o której mowa w ust. 2, może być urządzana przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

5.  Organizujący turniej gry w pokera poza kasynem gry, o którym mowa w ust. 2, będący osobami fizycznymi lub członkami władz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe.

6.  Podmiot urządzający turniej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry jest obowiązany przedstawić dyrektorowi izby administracji skarbowej, właściwemu ze względu na miejsce urządzania tego turnieju, któremu dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie tego turnieju, szczegółową pisemną informację o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju, oraz o rozliczeniu podatku od gier.

Odnośnie opodatkowania wygranej z gry w pokera: obowiązuje tu podatek od gier https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/

Podatnikiem jest uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry. Przedmiotem opodatkowania: udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera. Podstawą opodatkowania: kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju. Stawka podatku to 25 %.

Uczestnicy turnieju gry w pokera otrzymują wygrane już pomniejszone o kwotę podatku od gier. Taka wygrana jest natomiast zwolniona z podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6b ustawy o PIT. Zwycięzca turnieju pokera poza kasynem nie zapłaci ani podatku od gier (co wynika z art. 71 ustawy hazardowej, który nakazuje płacić daninę jedynie pokerzystom grającym w kasynach) ani podatku PIT (art. 21 ust. 1 pkt 6b). Kto natomiast wygra internetową rozgrywkę za granicą, w Polsce nie zapłaci daniny od gier i skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6b ustawy o PIT. Potwierdza to m.in. interpretacja dyrektora KIS z 27 listopada 2017 r. (nr 0114-KDIP3-3.4011.45).

W przypadku wątpliwości co do legalności wybranego kasyna zachęcamy do konsultacji z JMK Kancelarią Adwokacką, pod adresem e-mail: sekretariat@jmkadwokat.pl