Blog

Odszkodowanie za tzw. zmarnowany urlop

SPIS TREŚCI:

  1. Podstawa roszczeń przeciwko organizatorowi imprezy turystycznej.
  2. Ustalenia Sądu- uznanie roszczeń uczestników wycieczki za uzasadnione.
  3. Zasądzone kwoty.

Czy na drodze sądowej możemy dochodzić swoich  praw, gdy wakacje były nieudane z winy organizatora? Biuro podróży wypłaciło Klientom JMK Kancelarii Adwokackiej odszkodowanie w kwocie blisko 50 tys. zł za tzw. zmarnowany urlop, na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie.

1. Podstawa roszczeń przeciwko organizatorowi imprezy turystycznej

Podstawą wywiedzionych przez adwokata Justynę Michalak- Królicką przeciwko TUI roszczeń było nienależyte wykonanie umów o świadczenie usług turystycznych. Powodowie – trzy rodziny z małoletnimi dziećmi – wnosili o zasądzenie na ich rzecz odszkodowań i zadośćuczynień od organizatora turystyki, tytułem szkody niemajątkowej polegającej na utracie oczekiwanych przyjemnych przeżyć z podróży i wypoczynku w związku z nienależytym wykonaniem umowy.

Powodowie zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych, które obejmowały dwutygodniowy  pobyt w znanym kurorcie w Hiszpanii w sierpniu 2016 roku, zakwaterowanie w czterogwiazdkowym hotelu w apartamentach o wysokim standardzie z opcją all inclusive. Warunki zapewnione przez organizatora okazały się jednak znacznie odbiegać od tych gwarantowanych umową. Hotel, w którym zakwaterowano rodziny, posiadał niższy status, a standard świadczonych w nim usług był niezadowalający. Powodowie wskazywali m.in. na zakwaterowanie w warunkach niepozwalających na swobodny pobyt rodziny z dziećmi. Usługi świadczone przez personel hotelowy nie obejmowały tak podstawowych czynności, jak regularna wymiana ręczników czy pościeli, wiele do życzenia pozostawiał także stan wyposażenia pokoi i czystość klimatyzacji. Powodowie doświadczyli szeregu innych niedogodności, takich jak hałaśliwe prace ogrodnicze prowadzone w pobliżu pokojów, konieczność oczekiwania na miejsca przy hotelowym basenie, jak też długie oczekiwanie w kolejkach na posiłki przed hotelową restauracją.

2. Ustalenia Sądu- uznanie roszczeń turystów za uzasadnione

Sąd Rejonowy w Warszawie, uznając opisywane okoliczności za udowodnione, zgodził się z pełnomocnikiem Powodów, adwokatem Justyną Michalak-Królicką, że doszło do powstania szkody niemajątkowej polegającej na utracie spodziewanych przyjemnych przeżyć z podróży i wypoczynku, w wyniku nienależytego wykonania zawartych umów o świadczenie usług turystycznych.

3. Zasądzone kwoty

Sąd przyznał Powodom odszkodowania w wysokości połowy ceny uiszczonej przez każdego z nich za świadczone usługi turystyczne. Ponadto Sąd zasądził Powodom zadośćuczynienia z powodu dyskomfortu związanego z brakiem możliwości zachowania prywatności związanej z pożyciem małżeńskim.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że przepis art. 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 16 lutego 2016 r. poz. 187) stanowi podstawę odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.

Wysokość adekwatnych odszkodowań została ustalona na podstawie art. 322 Kodeksu postępowania cywilnego, a podstawę ustalenia wymagalności odszkodowań i zadośćuczynień stanowił art. 455 Kodeksu cywilnego.

Wyrok jest prawomocny, biuro podróży nie wnosząc apelacji uiściło zasądzone kwoty na rzecz Powodów. Organizator turystyki- TUI przed wniesieniem przez adw. Justynę Michalak-Królicką powództwa do Sądu nie zdecydował się na zakończenie sprawy w sposób polubowny.

Wyrok ten wskazuje na możliwość skutecznego dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w sytuacjach niestety często spotykanego braku poczucia odpowiedzialności biur podróży za treść składanych ofert i zawieranych umów. Klienci często „uwięzieni” z rodzinami w hotelu niespełniającym warunków wskazanych w umowie, na okres opłaconego już pobytu z przelotem, nie mając wyjścia muszą dobrnąć do końca takiego urlopu, którego standard nie odpowiada uiszczonej za pobyt cenie. Zachęcamy do korzystania w takich sytuacjach z usług JMK Kancelarii Adwokackiej. Kontakt pocztą e-mail: kancelaria@jmkadwokat.pl  lub telefonicznie  +48 71 712 07 77.