Blog

Prokonsumencka zmiana przepisów Prawa telekomunikacyjnego od 21 grudnia 2020 r.

Od 21 grudnia 2020 r. obowiązują przepisy wprowadzające korzystne zmiany w Prawie telekomunikacyjnym dla konsumentów i innych odbiorców usług. 

Abonent powinien być poinformowany przez operatora telekomunikacyjnego o wygasającej umowie, a jej rozwiązania może dokonać poprzez e-mail. Ułatwienia dotyczą także przenoszenia usługi dostępu do Internetu pomiędzy sieciami różnych operatorów, jak też przenoszenia numeru telefonu.

Zmiana przepisów stanowi pierwszy etap wdrożenia do polskiego prawodawstwa dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej („EKŁE”). Z uwagi na ilość zmian, do których RP jest zobowiązana mocą tej dyrektywy, polskie Prawo telekomunikacyjne zostanie zastąpione Prawem komunikacji elektronicznej („Pke”). Niestety, pomimo dostępności projektu przepisów Pke, nie jest znany termin jego wdrożenia do prawa krajowego.

Obowiązujące od 21 grudnia 2020 r. prokonsumenckie zmiany przepisów Prawa telekomunikacyjnego dotyczą obszarów bardzo istotnych dla odbiorców usług telekomunikacyjnych. Usługi te są coraz bardziej powszechne i niezbędne w codziennym życiu. Nowe regulacje mają na celu wdrożenie ulepszonych standardów obsługi konsumenckiej.

Abonent uzyskuje instrumenty prawne, które wzmacniają jego pozycję w stosunku prawnym z operatorem. Zmiany mają też na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk operatorów telekomunikacyjnych, związanych m.in. z naliczaniem dodatkowych opłat lub tzw. automatycznym przedłużaniem umów z odbiorcami usług.

Ciągłość dostępu do Internetu

Istotną zmianą obowiązującą od 21 grudnia 2020 r. to prawo abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu w procesie zmiany dostawcy usług. Nowy dostawca ma obowiązek aktywowania usługi w najkrótszym możliwym terminie, uzgodnionym z klientem, jednak nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Dotychczasowy dostawca usług jest zobowiązany świadczyć je na dotychczasowych warunkach do terminu aktywacji usługi przez nowego dostawcę.

To jedna z najistotniejszych zmian zarówno dla odbiorcy usługi, jak i operatora, który ją zapewnia. Dotychczas proces zmiany dostawcy Internetu dotyczył czynności pomiędzy abonentem i bieżącym dostawcą. Obecnie w proces ten został włączony przyszły dostawca usługi, co stanowi rozwiązanie podobne do funkcjonującego obecnie procesu przenoszenia numeru telefonu pomiędzy operatorami.

Zmiana ta, bardzo korzystna dla konsumentów, rodzi wiele problemów i konieczność zmian w organizacji funkcjonowania współpracy międzyoperatorskiej. Z uwagi na niezbędność promowania dostępu do Internetu dla ogółu społeczności, należy ją ocenić bardzo pozytywnie.

Prezes UKE został zobowiązany do wystosowania wytycznych na temat sposobu i trybu wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług w celu realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany dostawcy tej usługi.

Zakaz automatycznego przedłużania umów bez uprzedzenia

Wprowadzone przepisy Prawa telekomunikacyjnego usuwają jedną z najistotniejszych dolegliwości umowy z dostawcą usług lub operatorem dla abonenta- tzw. automatyczne przedłużenie umowy na kolejny okres. Dotychczas operator nie miał obowiązku informowania abonenta o kontynuowaniu umowy na czas nieokreślony. Nowe przepisy nakładają obowiązek operatora polegający na poinformowaniu klienta, że za 30 dni zakończy się umowa świadczenia usług. Dodatkowo, jeżeli umowa ta zostanie przedłużona na czas nieokreślony, abonent ma prawo ją wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przed automatycznym przedłużeniem umowy operatorzy mają obowiązek informować o sposobach jej rozwiązania oraz o oferowanych najkorzystniejszych pakietach taryfowych.

Rozwiązanie umowy poprzez e-mail

Łatwiejszym dla abonentów będzie także wypowiadanie umów. Nie jest już niezbędne wypełnienie druku papierowego w siedzibie operatora lub dostawcy usług lub złożenie pisemnego oświadczenia, które po podpisaniu należało przesłać operatorowi pocztą. Problemem dla odbiorcy usług była konieczność dotarcia oświadczenia o wypowiedzeniu przed upływem okresu wypowiedzenia określonego umową. Obecnie wypowiedzenia można dokonać zdalnie- drogą wiadomości e-mail. To na operatorze ciąży obowiązek potwierdzenia woli rozwiązania umowy przez klienta, drogą telefoniczną lub wiadomością SMS. Nowe przepisy nakładają na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

Monitorowanie poziomu wykorzystania usługi

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie możliwości monitorowania przez klienta poziomu wykorzystania usług. Na dostawcy usług ciąży obowiązek zapewnienia abonentom możliwości skorzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie poziomu dotychczas zrealizowanej usługi, a także powiadamiania o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego.


Opisane zmiany z pewnością ułatwią korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez ich odbiorców, na operatorów zaś nakładają nowe obowiązki. Zmiany te podyktowane są ogólną tendencją, słusznie narzucaną przez EKŁE, do upowszechniania usług telekomunikacyjnych oraz ułatwienia korzystania z nich, na bardziej przejrzystych zasadach.