Prawo telekomunikacyjne

Prokonsumencka zmiana przepisów Prawa telekomunikacyjnego od 21 grudnia 2020 r.

Od 21 grudnia 2020 r. obowiązują przepisy wprowadzające korzystne zmiany w Prawie telekomunikacyjnym dla konsumentów i innych odbiorców usług.  Abonent powinien być poinformowany przez operatora telekomunikacyjnego o wygasającej umowie, a jej rozwiązania może dokonać poprzez e-mail. Ułatwienia dotyczą także przenoszenia usługi dostępu do Internetu pomiędzy sieciami różnych operatorów, jak też przenoszenia numeru telefonu. Zmiana przepisów stanowi pierwszy etap wdrożenia do polskiego prawodawstwa dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej („EKŁE”). Z…

EUROPEJSKI KODEKS ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Obowiązek wprowadzenia Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej 17 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE (L321) opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr…
01 kwietnia 2020 |

Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych

1. Wprowadzenie Wraz z rozwojem nowych technologii możliwym stało się zastąpienie czynnika ludzkiego w procesach świadczenia określonego rodzaju usług dla innych podmiotów. Przykładem takiego zjawiska jest wciąż rozwijający się rynek usług call center lub contact center,wymagających kontaktu z odbiorcami usług zleceniodawcy, celem nawiązania konwersacji w formie głosowej lub zapisu elektronicznego. Stworzona przez człowieka technologia umożliwia obecnie zastąpienie ludzi przy świadczeniu wyżej wymienionych usług oprogramowaniem tworzącym roboty konwersacyjne.  Chatboty oraz voiceboty przy…