Blog

Artykuły publikowane na blogu JMK Kancelarii Adwokackiej odnoszą się do zagadnień prawnych analizowanych na potrzeby naszych Klientów lub kwestii istotnych prawniczo w związku z orzecznictwem sądowym lub bieżącymi wydarzeniami.

Prokonsumencka zmiana przepisów Prawa telekomunikacyjnego od 21 grudnia 2020 r.

Od 21 grudnia 2020 r. obowiązują przepisy wprowadzające korzystne zmiany w Prawie telekomunikacyjnym dla konsumentów i innych odbiorców usług.  Abonent powinien być poinformowany przez operatora telekomunikacyjnego o wygasającej umowie, a jej rozwiązania może dokonać poprzez e-mail. Ułatwienia dotyczą także przenoszenia usługi dostępu do Internetu pomiędzy sieciami różnych operatorów, jak też przenoszenia numeru telefonu. Zmiana przepisów stanowi pierwszy etap wdrożenia do polskiego prawodawstwa dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej („EKŁE”). Z…
20 listopada 2020 |

W oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego z mocą zasady prawnej w kwestii nieważności umów indeksowanych do franka szwajcarskiego

W polskich sądach według stanu na październik 2020 roku prowadzonych jest około 30 tysięcy spraw sądowych klientów banków, który zaciągnęli kredyty indeksowane do CHF. Ocenia się, że wszystkich tego rodzaju kredytów jest około 400 tysięcy. W większości spory te są przez banki przegrywane. Pomimo prokonsumenckich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzecznictwo polskich sądów nie jest jednak jednolite.  Zdecydowanie brak jest w tym zakresie jednoznacznej uchwały Sądu Najwyższego z mocą zasady prawnej, na…

EUROPEJSKI KODEKS ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Obowiązek wprowadzenia Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej 17 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE (L321) opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr…