Blog

Artykuły publikowane na blogu JMK Kancelarii Adwokackiej odnoszą się do zagadnień prawnych analizowanych na potrzeby naszych Klientów lub kwestii istotnych prawniczo w związku z orzecznictwem sądowym lub bieżącymi wydarzeniami.

EUROPEJSKI KODEKS ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Obowiązek wprowadzenia Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej 17 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE (L321) opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr…

Remont kamienicy wpisanej do rejestru zabytków

Czy przeprowadzenie remontu kamienicy, wpisanej do rejestru zabytków, wymaga zgłoszenia właściwemu konserwatorowi zabytków?  Jakie wymagania stawia w tym zakresie Prawo budowlane? Klient JMK Kancelarii Adwokackiej jest właścicielem kamienicy, która podlega nadzorowi konserwatora zabytków. Odnośnie części budynku planowany jest remont, który obejmował będzie wyłącznie powierzchnię wewnątrz budynku. Może on też obejmować zmianę konstrukcji ścian wewnątrz budynku.  W pierwszej kolejności należy wskazać, co należy rozumieć pod pojęciem „remont”, zgodnie z obowiązującymi przepisami…

Odpowiedzialność solidarna za długi wobec Spółdzielni Mieszkaniowej

Kto odpowiada za zaległości w regulowaniu opłat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej związanych z eksploatacją lokalu? Czy zadłużenie powinien pokryć właściciel lokalu mieszkalnego czy osoba faktycznie zamieszkująca w tym lokalu? W jednej ze spraw prowadzonych przez JMK Kancelarię Adwokacką, Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wrocławiu zainicjowała postępowanie sądowe przeciwko osobie zamieszkującej lokal mieszkalny, podnosząc roszczenia z tytułu nieuiszczonych opłat za eksploatację lokalu. Opłat tych Spółdzielnia jednocześnie domaga się od Klienta JMK Kancelarii Adwokackiej, będącego…